Pożyczki dla rolników

Pożyczki dla rolników

Szansę na otrzymanie specjalnych warunków mają gospodarstwa rolne, nastawione na rozwój i inwestycje.

Banki oferujące pożyczki dla rolników, koncentrują się na współpracy z dobrymi średnimi i dużymi gospodarstwami rolnymi. Szansę na otrzymanie specjalnych warunków cenowych mają gospodarstwa rolne, nastawione na rozwój i inwestycje. Oferty banków rolniczych, skierowane są najczęściej do rolników, zajmujących się produkcją rolną w szczególności:

– produkcją roślinną – uprawy zbóż̇, roślin oleistych, warzyw, itp.

– produkcją zwierzęcą – chów i hodowla zwierząt

– produkcją mieszaną – połączenie produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej

– produkcją specjalną – produkcja drobiu, uprawy w szklarniach

Kiedy rolnik, może starać się o pożyczkę?

Każdy rolnik, zainteresowany pożyczką musi prowadzić faktyczną działalność rolniczą, skategoryzowaną w jednym z trzech wariantów:

Działalność rolnicza

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym działalnością̨ rolniczą jest działalność́ polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również̇ produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność́, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej miesiąc (w przypadku roślin), 16 dni (w przypadku tuczu gęsi lub kaczek), 6 tygodni (w przypadku drobiu innego niż kaczki i gęsi), 2 miesiące (dla pozostałych zwierząt).

Gospodarstwo rolne

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar użytków rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Rolnik Indywidualny

Zgodnie z ustawą o ustroju rolnym rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Rodzaje produktów pożyczkowych z sektora polskich banków dla rolników

Finansowanie bieżącej produkcji rolnej

Agro Pożyczka dla Rolnika w formie limitu umożliwia sfinansowanie dowolnego celu związanego z działalnością rolniczą, jak i również zakupu środków do bieżącej produkcji: pasze, nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, stado obrotowe. Więcej o produkcie przeczytasz klikając w link

Finansowanie bieżącej produkcji rolnej + konsolidacja kredytów rolnych

Agro Pożyczka dla Rolnika w formie ratalnej umożliwia sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej w tym spłata kredytu zaciągniętego w innym bankuoraz nakładów na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego, bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych. Dodatkowo istnieje możliwość sfinansowania zakupu maszyn, urządzeń i stada podstawowego. Jeżeli chcesz udać się do odpowiedniego banku, sprawdź ofertę

Finansowanie rozwoju gospodarstw rolnych

Kredyt Inwestycyjny dla Rolników umożliwia sfinansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z ich wyposażeniem. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem, kliknij tutaj

Finansowanie nieruchomości rolnych

Pożyczka Gruntowa dla Rolników umożliwia sfinansowanie zakupu użytków rolnych (zabudowanych i niezabudowanych), a także zakupu gospodarstw rolnych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

Kredyty Pomostowe dla Rolników

Umożliwiają one sfinansowanie płatności z tytułu podatku VAT. Spłata kredytu następuję jednorazowo, w momencie otrzymania zwrotu podatku VAT. Produkt skierowany w szczególności dla rolników, realizujących inwestycje.

Pożyczka dla rolnika z dopłatami (dopłatą) ARiMR

Kredyt Inwestycyjny z dopłatami ARiMR daje szanse rozwoju gospodarstwa, umożliwiając sfinansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z ich wyposażeniem. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem, kliknij tutaj