Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wysyłając formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zumbi Finanse z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43, zwana dalej Zumbi Finanse, w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych do Zumbi Finanse w celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zumbi Finanse z siedzibą w Rabce-Zdrój (34-700) ul. Jana Pawła II 43
2) Inspektorem ochrony informacji jest osoba odpowiedzialna za obsługę RODO, adres kontaktowy [email protected] telefon 576 693 312
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez Zumbi Finanse usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Zumbi Finanse, w tym marketingu produktów i usług własnych.
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
4) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez Zumbi Finanse opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

Klauzula dotycząca pośrednictwa w pozyskaniu finansowania dla firm

Kontaktując się z naszą firmą i przesyłając jakiekolwiek dokumenty, oświadczacie Państwo, że wszelkie przekazane i przedłożone dokumenty do Zumbi Finanse z siedzibą w Rabce – Zdrój potwierdzające tożsamość, osiągane dochody, jak również potwierdzające sytuację finansową zostały przekazane dobrowolnie i sporządzone przez podmioty lub osoby w nich wskazane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym na dzień ich wydania, sporządzenia lub podpisania. Oświadczacie Państwo również, iż ponosicie wszelką odpowiedzialność, nie wyłączając odpowiedzialności cywilnej i karnej, za ewentualne błędy, pomyłki, a także inne uchybienia wpływające na prawdziwość danych zawartych w przedstawionych lub przedłożonych dokumentach.

Nadto, Klient został pouczony o przesłankach odpowiedzialności karnej za działanie wskazane w treści przepisu z art. 297 k.k. (oszustwo kredytowe) oraz z art. 286 k.k. (oszustwo) i oświadcza, że w niniejszym stanie faktyczny one nie zachodzą.

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wprowadzenia w błąd Zumbi Finanse co do wskazanych powyżej okoliczności stanowiących podstawę do odpowiedzialności karnej, Zumbi Finanse przysługiwać będzie prawo do zaprzestania jakichkolwiek działań pośrednictwa

Brak wszystkich dokumentów wymaganych do kredytu może być istotną przeszkodą w procesie pozyskiwania finansowania, co klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakujących dokumentów. Zumbi Finanse przyjmuje przedmiotowe zlecenie, tylko w zakresie starannego działania, nie gwarantując pozyskania finansowania. Zumbi Finanse może powierzyć wykonanie czynności pozyskania finansowania profesjonalistom, według własnego uznania. Zumbi Finanse nie działa na zasadach wyłączności w procesie pozyskiwania finansowania i klient ma możliwość samodzielnego działania w powyższym zakresie.